Regulamin Sklepu Internetowego PSTRYKZPOMYSLEM

POLITYKA PRYWATNOŚCI – KLIK
Właścicielem Sklepu Internetowego działającym pod adresem www.pstrykzpomyslem.pl jest Pstrykzpomyslem Jakub Świątek, ul. Grunwaldzka 36b, 37-100 Łańcut, NIP: 8151803818; REGON: 380109685. Kontakt ze Sprzedającym pod adresem e-mail kontakt@pstrykzpomyslem.pl

§ 1
Definicje
* Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Kursu, Presetów bądź E-book
* Kurs, E-book, stanowiący treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
* Strona – strona www.pstrykzpomyslem.pl
* Nabywca – podmiot, który dokonał zakupu Kursu za pośrednictwem Strony.
* Regulamin – niniejszy regulamin
* Sprzedawca – Jakub Świątek, ul. Grunwaldzka 36b, 37-100 Łańcut, NIP: 8151803818; REGON: 380109685
* Użytkownik – podmiot przeglądający zawartość Strony.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu, Presetów, E-book .
2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub telefon, lub inne urządzenie Konsumenta:
* Dostęp do internetu,
* Standardowy system operacyjny,
* Przeglądarka internetowa,
* Aktywny adres e-mail
* Program do otwierania plików z rozszerzeniem „.pdf”.

3. Użytkownik nie może dokonać zakupu pod pseudonimem ani anonimowo.
4. Kurs, Presety, E-book przygotowane są w języku polskim.
5. Kurs, Presety, E-book składa się z materiałów do pobrania w formacie „.pdf”.

§ 3
Prawa autorskie
1. Sprzedawca poucza niniejszym Nabywcę, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Nabywcę, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Nabywcę bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
3. Prawo autorskie do Kursu, Presetów i E-book przysługuje Sprzedawcy.

§ 4
Zakup
1. W celu zakupu Kursu, Presetów lub E-book należy kliknąć przy wybranym produkcie „Dodaj do koszyka”.
2. W następnym kroku trzeba poprawnie wypełnić formularz zamówienia, podając niezbędne dane do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności. W tym kroku trzeba także zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płace”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs, Presety, E-book.
4. Po skutecznym dokonaniu płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Kursu, Presety, E-book.
5. Jeśli Nabywca chciałby otrzymać za swój zakup fakturę proszę wpisać w pole Uwagi – dane potrzebne do wystawienia faktury. Zostanie ona przesłana drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5
Odstąpienie od umowy
1. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą w odniesieniu do umów o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym jeśli spełniane świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta. Na podst. Ustawy o Prawach Konsumenta art.38.

§ 6
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Kurs wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli Kurs, Presety, E-book ma wadę fizyczną lub prawną.
3. Reklamacje można składać, przesyłając wiadomość na adres kontakt@pstrykzpomyslem.pl. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad oraz oczekiwania Nabywcy związane z reklamacją.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 7
Dane osobowe
1. Konsument przy składaniu zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych osobowych, tj. Pstrykzpomyslem Jakub Świątek, ul. Grunwaldzka 36b, 37-100 Łańcut, NIP: 8151803818; REGON: 380109685 wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Nabywcą i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Nabywcę w Sklepie internetowym www.pstrykzpomyslem.pl
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania Umowy.
4. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od daty publikacji: 30.03.2021r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).